GDPR

Zásady ochrany osobných údajov
I. Základné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Lignamag NC s.r.o., IČO 10882863, so sídlom Jízdárenská 592; Hrušovany u Brna 664 62, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 123417 (ďalej len "prevádzkovateľ").
1.2 Kontaktné údaje správcu sú: Lignamag NC s.r.o.
Adresa: Jízdárenská 592; Hrušovany u Brna 664 62
e-mail: info@lignamag.cz
telefón:+420602417232
1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
1.4 Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.
II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky:
• meno a priezvisko
• e-mailová adresa
• poštová adresa
• telefónne číslo
2.2 Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.
III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov
3.1 Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
• plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
• váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
3.2 Účelom spracovania osobných údajov je
• spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• plnenie zákonných povinností voči štátu,
• zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
3.3 Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.
IV. Obdobie uchovávania údajov
4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• na obdobie do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však na 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
4.2 Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• zapojení do dodávky tovaru/služieb/realizácie platieb podľa zmluvy,
• poskytovanie služieb na prevádzku e-shopu (Upgates) ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
• poskytovanie marketingových služieb. Najmä:
o Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi Heurekacz, Heureka.sk a Zboží.cz, do ktorého je náš e-shop zapojený. Zasielame vám ich pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Zboží.cz Rating sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; Heureka.sk Zboží.cz; ktorému môžeme na tieto účely odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Hodnotenie Zboží.cz môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile obsahujúcom dotazník. Ak máte námietky, dotazník vám nepošleme.
5.2 Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
• Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
• právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
• právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
• právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
• právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
6.2 Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov, alebo podniknúť právne kroky.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
7.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
8.1 Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
8.2 Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023.